Thursday, January 13, 2011

भटसिमर दिल्ली में

एक टा डाईरेक्टरी बनेबाक प्रयास भ' रहल छै । तें अप्पन पूरा विवरण जल्दि स' पठाउ
नाम - ...................
पिताक नाम - .................
ग़ामक पता - .......................
वर्तमान पता - ....................
फोन नो. -.......................
ई मेल - .....................
व्यवसायक बारे मे -

E-mail - bhatsimarmithila@gmail.com
भटसिमरक पूरा नाम "भटशिरोमणि"

भट्ट + शिरोमणि = भटशिरोमणि (माने विद्वान में सर्वश्रेष्ठ)
(भट्ट माने विद्वान आ शिरोमणि माने सबस' महत्वपूर्ण)